การตั้งเวลา Android : Part 2


ในกรณีที่ต้องการตั้งเวลาให้ทำงานไปเรื่อยๆ ทุกๆ 10 วินาที หรือ 20 นาที โค้ดจะต่างจาก Part 1 เล็กน้อย
โดยเราต้องกำหนดเวลาเริ่มทำงานครั้งแรก เวลาในการทำงานของรอบถัดไป

       
        //กำหนด xxx.class คือ activity/service/BroadcastReceiver ที่เราจะไปเรียกทำงานเมื่อครบกำหนดเวลา
        Intent intent = new Intent(context, xxx.class);
        Bundle data = new Bundle();

        //กำหนดค่าที่จะส่งไปให้ 
        data.putString("xxx",xxx);
        data.putString("xxx",xxx);
        intent.putExtras(data);

        //เอา intent ใส่ลงไป สร้างเป็น PendingIntent และกำหนด AlarmID
        //เราต้องกำหนดไว้ กรณีที่เราต้องการแจ้งเตือนหลายๆอัน เช่นเตือนนาฬิกาปลุกที่มีหลายเวลา
        PendingIntent sender = PendingIntent.getBroadcast(context, AlarmID, intent, 0);

        //กำหนดเวลาแจ้งเตือนครั้งแรก ในที่นี้จะสั่งให้เริ่มทำงานเลยก็ ดึงเวลาปัจจุบันมา
        long firstTime = SystemClock.elapsedRealtime();
        

        // สร้าง AlarmManager เพื่อเริ่มตั้งเวลา โดย ส่วนของ 86400 * 1000 คือการทำงาน ในรอบถัดไป นับเป็น มิลิวินาที
        //ในที่นี้คือ 86400 นาที หรือเท่ากับ 24 ชั่วโมง มันก็จะทำงานทุกๆ 24 ชั่วโมง
       AlarmManager am = (AlarmManager) context.getSystemService(context.ALARM_SERVICE);
        am.setRepeating(AlarmManager.ELAPSED_REALTIME_WAKEUP,
            firstTime, 86400 * 1000, sender);

        

เมื่อมันเริ่มทำงานแล้วเราต้องการยกเลิก ให้ ใช้คำสั่งนี้ในการยกเลิก

//กำหนด xxx.class และ AlarmID ให้ตรงกัน เพื่อมันจะได้รู้ว่าจะไปยกเลิกตัวจับเวลาแจ้งเตือนตัวไหน
 Intent intent = new Intent(context,xxx.class);
          PendingIntent sender = PendingIntent.getBroadcast(context,
              AlarmID, intent, 0);
          AlarmManager am = (AlarmManager)context.getSystemService(context.ALARM_SERVICE);
          am.cancel(sender);

หากระหว่างการนับเวลามีการ ปิดเครื่องหรือ รีสตาร์ท มันจะถูกยกเลิกการนับเวลาด้วยครับ

เรียบร้อยครับสำหรับการตั้งเวลา